Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2012

kittypiksi
5610 7838 390
kittypiksi
5557 cfab 390
Reposted bynajagodygrisu
kittypiksi
2914 3d7f 390
Reposted bykocieserceschnabeltierxfrd
kittypiksi
2823 5006 390
Reposted byvesicapisces vesicapisces
kittypiksi
2802 fc9d 390
kittypiksi
2778 a723 390
kittypiksi
2602 9cb0 390
Reposted byowoclasu owoclasu
kittypiksi
2580 e84d 390
Reposted bycantstopjointskurwysynwalkmenlady-ha

December 28 2012

kittypiksi
3123 49e5 390
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja
kittypiksi
3172 82d4 390
Reposted fromwhateveer whateveer
kittypiksi
kittypiksi
3329 480e 390
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja
kittypiksi
3347 f55d 390
Reposted fromhay1989 hay1989
kittypiksi
3351 2792 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
kittypiksi
Reposted frommielle mielle
kittypiksi
3367 3f5a 390

Niekiedy nachodzą mnie okropne myśli. Obnażające całe moje naturalne zło, głupotę, odkrywając wszystkie moje najgorsze cechy, wszystkie porażki, każde złe zachowanie. Wtedy tkwię w sali oglądając slajd z najgorszych wydarzeń z mojego życia. I wtedy nadchodzi coś. Nie wiem co. Głoś każący mi uciekać, przed tym wszystkim. Przed tym co jest teraz i przed czymś co może być kiedyś. Właśnie to jest najgorsze. Ta niepewność, bo nigdy nie wiadomo co może się zdarzyć! Bo to wszystko jest przecież tak cholernie niepewne.
Reposted frommasakrycznie masakrycznie
kittypiksi
3448 9996 390
Reposted fromNails Nails
kittypiksi
kittypiksi
kittypiksi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl